7:00 صبح

صبح به خیر!

 • زنگ ساعت برای بيداری
 • پخش موسيقی نيروبخش
 • باز کردن پرده‌ها

7:30 صبح

صبحانه نوش جان!

 • گرم کردن نان
 • درست کردن قهوه
 • تنظیم دمای اتاق

8:00 صبح

به سمت کار!

 • فعال کردن سیستم امنیتی
 • فعال کردن حس‌گرها
 • پايش سيستم‌های برقی

10:00 صبح

سر کار و حسابی مشغول!

 • پايش دوربين‌ها و حس‌گرها
 • بررسی پيام‌های هشدار

5:00 عصر

به سمت خانه!

 • راه‌اندازی سيستم تهويه
 • کولر در تابستان و گرمايش زمستانی
 • باز کردن در ورودی و قفل ايمنی

7:30 عصر

آرامش در غروب!

 • پخش سینمای خانگی
 • آماده کردن دم‌نوش گرم
 • تنظیم نور و روشنایی

10:00 شب

شب به خير!

 • خاموش کردن چراغ‌ها
 • تاريک کردن پرده
 • تنظیم سيستم امنیتی