جنس پنل کليد شما از چيست؟

اين روزها کليدهای الکتريکی با ‌پنل‌هايی از جنس‌های متفاوت طراحی و توليد می‌شوند. طراحی و ساخت پنل کليدها از جنس شيشه‌ی حرارت‌ديده، کريستال و پليمر پلکسی در مقايسه با رويه‌های…

وقتی يک کليد را لمس می‌کنی …

ايده‌ی کليدهای لمسی با روش‌های مختلفی پياده‌سازی می‌شود. با توجه به خصوصيت‌های انواع روش‌های ساخت، هر يک از اين رویکردها کاربرد ويژه و متفاوت با ديگر روش‌ها دارد. اين يادداشت…
فهرست